Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça hökmany çäreleriň täzelenen görnüşi neşir edildi

15:3316.06.2022
1
88217
Türkmenistanda möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça hökmany çäreleriň täzelenen görnüşi neşir edildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça hökmany çärelere üýtgeşme girizdi.

Türkmenistanyň Hukuk maglumatlary portalynda neşir edilen resminama laýyklykda agyz-burun örtüklerini şu aşakdaky ýerlerde dakynmaly:

1. Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde;
2. jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde;
3. köpçülikleýin ýapyk binalarda.

Bu hökmany çäre mekdebe çenli çagalardan başga, ähli adamlara degişlidir.

Bellenilişi ýaly çäklendirmeleriň gowşadylmagy sebitde we dünýäde epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagy bilen baglydyr.

Öň Serdar Berdimuhamedowyň ilat arasynda agyz-burun örtüklerini nirelerde dakynmalygy barada düşündiriş işlerini geçirmegi görkezme berendigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Crazy_gu ( 19.06.2022 )

Добрый день. А можно уточнить, у Вас написано "во 2 пункте во всех видах общественного транспорта;" - это означает, что я находясь в своем авто транспорте могу не носить маску. В газете Нейтральный Туркменистан от 18/06/22 на четвертой странице написано "во всех видов транспорта". Можно как то уточнить этот пункт. Заранее спасибо

9