Arhiw

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa kubogyndaky çykyşlaryny tamamlady

21:1111.06.2022
0
16931
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa kubogyndaky çykyşlaryny tamamlady

Şu gün, 11-nji iýunda Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa kubogy — 2022-niň çärýek finalynda Awstraliýanyň ýygyndysy bilen duşuşdy.

Oýun 1:0 hasabynda Awstraliýa ýygyndysynyň peýdasyna tamamlandy. Duşuşygyň ýeke-täk goluny 74-nji minutda Oraz Orazow öz derwezesine geçirdi.

Duşuşykda ýygyndymyzyň esasy üç oýunçysynyň çykyş edip bilmändiklerini ýatladýarys. Olar: goragçy Döwran Berdiýew, hüjümçi Meýlis Diniýew, şeýle hem, toparyň kapitany we ýarymgoragçysy Begmyrat Ballakow.

Oýunçylar Katara garşy geçirilen duşuşykda (2:2) sary kart aldylar we bu olaryň şu ýaryşdaky ikinji duýduryşy bolupdy.

Aziýa kubogynyň ýarym finaly 15-nji iýunda, üçünji orun ugrundaky duşuşyk 18-nji iýunda, final oýny 19-njy iýunda bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň