Soňky habarlar

Arhiw

Täjigistanyň «Футбол» teleýaýlymy Katar — Türkmenistan (U23) duşuşygyny göni ýaýlymda görkezer

22:3406.06.2022
0
6867
Täjigistanyň «Футбол» teleýaýlymy Katar — Türkmenistan (U23) duşuşygyny göni ýaýlymda görkezer

Aziýanyň kubogy-2022 futbol ýaryşynyň (U23) toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji aýlawynda Kataryň hem-de Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň arasynda geçjek duşuşygy Täjigistanyň «Футбол» teleýaýlymy göni ýaýlymda tomaşaçylar köpçüligine ýetirer. Bu barada teleýaýlymyň resmi saýtynda habar berilýär.

Futbol duşuşygy 7-nji iýunda Aşgabat wagty bilen sagat 22:00-da başlanar. Duşuşyk Daşkent şäheriniň «Bunýodkor» stadionynda bolar.

Türkmenistanyň köp sanly futbol tomaşaçylary IPTV teleýaýlym ulgamynyň üsti bilen «Футбол» teleýaýlymyndan bu duşuşyga tomaşa edip bilerler.

Türkmenistanyň hem-de Kataryň milli ýygyndy toparlary häzirki wagtda Eýranyň we Özbegistanyň ýygyndylary bilen bir toparçada çykyş edýärler. Toparçadaky ahyrky aýlawdan öň Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary Eýran hem-de Katar ýygyndylaryndan 2 utuk tapawutlylykda öňde barýar. Şunlukda türkmen futbolçylaryny çärýek final tapgyryna çykmak üçin bu günki geçjek duşuşykda deňme-deň oýnamak hem kanagatlandyrýar. Özbegistanyň milli ýygyndysy toparçada has tapawutlanyp çärýek final tapgyrynda çykyş etmek üçin wagtyndan öň ýollanma aldy.

Aziýanyň kubogy-2022: Türkmenistanyň ýaşlar milli ýygyndysynyň futbol duşuşyklarynyň tertipnamasy (U23).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň