Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Hytaý bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi dowam etdirer

17:3017.03.2022
0
5718
Serdar Berdimuhamedow Hytaý bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi dowam etdirer

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH habar berýär.

Habarda bellenilişi ýaly, söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we okgunly ösüşini kanagatlanma bilen bellediler.

Şu ýylyň fewral aýynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýa amala aşyran iş sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze itergi berdi. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri Pekinde geçirilen XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy, şeýle hem HHR-iň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi.

Telefon söhbetdeşliginiň dowamynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji martda ýurtda geçirilen döwlet Baştutanynyň saýlawlary baradaky meselä degip geçdi. Türkmen Lideri merkezi saýlaw toparynyň yglan eden ählihalk ses bermegiň jemlerine görä, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny belläp, mundan beýläk işini Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etjekdigini belledi.

Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine goşýan uly şahsy goşandy hem-de netijeli bilelikdäki işi üçin HHR-iň Başlygy Si Szinpine minnetdarlyk bildirdi.
Soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow telefony Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa geçirdi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy türkmen döwletiniň saýlanan Baştutanyny Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bu jogapkärli wezipede uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin HHR-iň Baştutanyna tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan daşary syýasat ugruny dowam etdirmäge, Hytaý bilen köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, şeýle hem türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmek we giňeltmek boýunça teklipleri hem-de başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamaga taýýardygyny tassyklady.

Söhbetdeşligiň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti nygtaldy.

Ýangyç-energetika toplumy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi, bu ugurda halkara gaz geçirijiniň gurluşygy boýunça bilelikdäki taslamanyň amala aşyrylmagy özara bähbitli tagallalary birleşdirmegiň aýdyň mysalydyr. Bu gaz geçiriji boýunça türkmen «mawy ýangyjy» Hytaýa yzygiderli ugradylýar.

Ynsanperwerlik ulgamy barada aýdylanda, Türkmenistan we Hytaý örän baý gadymy taryha hem-de medeni mirasa eýe bolan döwletlerdir. Halklaryň gatnaşyklary gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Häzirki wagtda bilim we ylym, medeniýet we sungat ugurlary boýunça netijeli gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy hemişe täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýan baglanyşdyryjy köpri hökmünde hyzmat edýär.

Bulardan başga-da, sport ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, saglygy goraýyş ulgamy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar.

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde, şeýle hem «Merkezi Aziýa — Hytaý» görnüşinde özara ynanyşmaga esaslanýan gepleşikler arkaly sazlaşykly ösdürilýändigini bellemek gerek.

Şu ýylyň ýanwar aýynda şeýle düzümde HHR bilen we sebitiň ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp, onlaýn görnüşinde sammit geçirildi, oňa Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Häzirki Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin wagtyň synagyndan geçen hem-de özüniň netijeliligini görkezen oňyn döwletara gatnaşyklaryň geljekde hem iki ýurduň bähbidine yzygiderli berkidiljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirip, birek-birege berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikler, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň