Arhiw

Türkmenistanda ÝUNESKO-nyň täze ykrarnamasy bilen bagly medeni çäreleriň toplumy geçiriler

22:1031.01.2022
0
6325
Türkmenistanda ÝUNESKO-nyň täze ykrarnamasy bilen bagly medeni çäreleriň toplumy geçiriler

Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün geçirilen iş maslahatynda Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi my­na­sy­bet­li we­la­ýat­lar­da we Aş­ga­bat şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek çä­re­le­riň Ter­ti­bi­ni gys­sag­ly taý­ýar­la­mak ba­ra­da gör­kez­me ber­di.

Mil­letiň Li­de­ri­ bu şat­lyk­ly wa­ka my­na­sy­bet­li 1-nji few­ral­da Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Mu­kam­lar köş­gün­de da­ba­ra­ly mas­la­hat we ser­gi ge­çir­me­gi, şeý­le hem mas­la­hat­da we­la­ýat­lar­dan we Aş­ga­bat şä­he­rin­den aý­ra­tyn ta­pa­wut­la­nan du­tar us­sa­la­ry­na «Çe­per dö­re­di­ji­li­giň halk us­sa­sy» di­ýen adyň da­ky­lan­dy­gy ba­ra­da­ky şa­ha­dat­na­ma­la­ry gow­şur­ma­gy hem göz öňün­de tut­ma­gy tab­şyr­dy.

Bag­şy-sa­zan­da­la­ryň kon­sert­le­ri te­le­ýaz­gy gör­nü­şi­ne ge­çi­ri­lip, ýaý­ly­ma be­ril­me­li­dir. Bu kon­sert­ler ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da­ky «Türk­me­niň ak öýi» bi­na­la­ryn­da ge­çi­ril­se, mak­sa­da­la­ýyk bo­lar­dy di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny bel­le­di. Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­rin­de, ki­tap­ha­na­la­ryn­da, ýo­ka­ry we or­ta hü­när okuw mek­dep­le­rin­de hal­ky­my­zyň du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ne hem-de mil­li aý­dym-saz sun­ga­ty­my­za ba­gyş­la­nan mas­la­hat­la­ry, ser­gi­le­ri, dö­re­di­ji­lik du­şu­şyk­la­ry­ny ge­çir­me­gi tab­şyr­dy.

Ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry we sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ry du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ni, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­ny ýaş­la­ryň ara­syn­da giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça dür­li çä­re­le­ri, şol san­da mas­la­hat­la­ry we du­şu­şyk­la­ry ge­çir­me­li­dir.

Mil­letiň Li­de­ri­ bu ba­ra­da­ky sö­zü­ni do­wam edip, teatr­lar­da du­tar bi­len bag­ly sah­na oýun­la­ry­ny te­le­ýaz­gy gör­nü­şi­ne ge­çi­rip, ýaý­lym­lar­da ber­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Şeý­le hem döw­let Baş­tu­ta­ny­ du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­len­di­gi ba­ra­da­ky gü­wä­na­ma­ny we şu­nuň bi­len bag­ly ge­çi­ril­ýän çä­re­le­ri köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­rin­de giň­den be­ýan et­mek ba­ra­da tab­şy­ryk ber­di.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň