Soňky habarlar

Arhiw

“Sky KG” howaýollary Türkmenistanyň howa menzillerinde howa enjamlarynyň uçuş barlaglaryny geçirdi

09:1116.01.2022
0
13053
“Sky KG” howaýollary Türkmenistanyň howa menzillerinde howa enjamlarynyň uçuş barlaglaryny geçirdi

Gyrgyzystanyň “Sky KG Airlines” kompaniýasy Aşgabat, Daşoguz, Türkmenbaşy, Türkmenabat we Mary howa menzillerinde ýerüsti radio-tehniki uçuş goldawynyň, awiasiýa telekommunikasiýa we yşyklandyryş enjamlarynyň uçuş barlaglaryny geçirdi. Bu barada “Türkmenhowayollary” agentliginiň resmi web saýty habar berýär.

Meýilleşdirilen barlag 2021-nji ýylyň 23-nji noýabrynda “Türkmenistan” awiakompaniýasy bilen “Sky KG Airlines” kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama esasynda geçirildi.

Çeşmede bellenilişine görä, ýerüsti radio-tehniki uçuş goldaw ulgamlarynyň we yşyklandyryş enjamlary ulgamlarynyň uçuş barlaglary ICAO agza ýurtlarda howa hereketiniň howpsuzlygynyň talaplary bilen kesgitlenýän howa nawigasiýa goldawynyň hökmany şertidir.

ILS azimut aralygyndaky radio maýaklary VOR / DME gonmak üçin uçar gurallarynyň radio maýak ulgamlarynyň we SSO yşyklandyryş enjamlarynyň, ICAO kategoriýasyna laýyklykda we "Türkmenistanyň howa meýdançalarynyň işleýşine laýyklyk standartlarynyň" talaplaryna gabat gelýändigini tassyklaýan, uçuş barlaglary parametrlerine we aýratynlyklaryna gözegçilik etmek we bahalandyrmak maksady bilen geçirilýär.

“Sky KG Airlines” awiakompaniýasy Gyrgyzystanda, GDA ýurtlarynda we daşary ýurtlarda raýat awiasiýasy, radio nawigasiýa we gonuş gurallary boýunça uçuş barlaglaryny amala aşyrmaga ýöriteleşendir. Uçuş barlaglary Doc 8071 ICAO we Halkara raýat awiasiýasy “Awiasiýa telekommunikasiýasy” baradaky Çikago konwensiýasynyň 10-njy goşundysyna laýyklykda geçirilýär.

Bu maksatlary ýerine ýetirmek üçin awiakompaniýanyň uçar flotunda iki sany uçar bar — “Airfield Technology” tarapyndan öndürilen FIS AT-940 awtomatlaşdyrylan sanly uçuş synag toplumynyň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan “Diamond DA-42” uçaryna esaslanýan laboratoriýalar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň