Türkmenistanda 20 töweregi döwlet desgasy hususylaşdyrylar

15:1202.12.2021
0
24156
Türkmenistanda 20 töweregi döwlet desgasy hususylaşdyrylar

«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet emlägini satmak üçin ýene bir auksion geçirer.

Auksion 17-nji dekabrda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçiriler. Söwda we Daşary Ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, «Türkmengaz» döwlet konserniň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, şeýle hem Mary, Lebap we Daşoguz häkimliklerine degişli bolsa desgalaryň jemi 19-sy satuwa çykarylar.

Auksiona Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, Türkmenistanyň döwlete degişli däl guramalary bellenen görnüşe laýyklykda hasaba alnan raýatlar gatnaşyp bilerler.

Daşary ýurtly ýuridik şahslar we halkara guramalar, şeýle hem olaryň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanalary we şahamçalary, diňe ministrligiň garamagyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak gullugynyň hususy eýeçilik üçin döwlet emläk desgalaryna eýe bolup bilerler.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi auksiona gatnaşmak üçin degişli bildiriş çap edilen pursatyndan başlap, auksion başlamazyndan 24 sagat galýança kabul ediler. Gatnaşyjylary hasaba almak auksion güni sagat 9:00-dan açylýar.

Auksion barada goşmaça maglumatlary emläk gatnaşyklary bölüminden we ministrligiň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň ýöriteleşdirilen bölümlerinden alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň