Soňky habarlar

Arhiw

Jorjio Armani, modada we sungatda gazanylan üstünlik üçin Italiýanyň iň ýokary baýragy bilen sylaglandy

16:0129.11.2021
0
2592
Jorjio Armani, modada we sungatda gazanylan üstünlik üçin Italiýanyň iň ýokary baýragy bilen sylaglandy

Jorjio Armani, moda pudagynda Italiýanyň taryhynda iň ýokary abraýly baýragy bolan «Grand Haç» alan üçünji adam boldy. WWD habar gullugynyň habaryna görä, baýrak Italiýanyň prezidenti Serjio Mattarella tarapynda Rimiň Palazzo del Kwirinale şäherinde 87 ýaşly moda dizaýnçysyna dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Ondan öň iň ýokary sylag 1986-njy ýylda Walentino Garawana we 2015-nji ýylda Miçiýa Prada berildi. Bu baýrak, edebiýat, sungat, ykdysadyýet, jemgyýetçilik hyzmatlary, şeýle hem jemgyýetçilik, haýyr-sahawat we ynsanperwerlik işleri üçin gazanylan üstünlikler üçin berilýär. Jorjio Armani moda we sungat pudagynda gazanan üstünlikleri üçin aýratyn hormat aldy.

«Bu baýrak meniň üçin aýratyn many berýär. Diňe bir döwlet baştutany bolman, eýsem, ýörelgeleri açyklygy we hoşniýetliligi şübhesiz ýokary bolan prezidentimiz tarapyndan hödürlendi. Italiýa wekilçilik edýändigime buýsanýaryn we prezidentiň tutuş ýurduň adyndan maňa gowşuran bu abraýly adyna eýe bolmak meniň üçin uly hormat» diýip, ussat hem halypa dizaýner belläp geçdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň