Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty ýedi sany çäkli patent aldy

13:3704.11.2021
0
11066
Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty ýedi sany çäkli patent aldy

Şu ýylyň 9 aýy üçin Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty ýedi sany çäkli patent aldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" internet saýty habar berdi.

Himiýa alymlarynyň 50-den gowrak eseri “Ylym” neşirýaty tarapyndan neşir edilen ýygyndyda ýerleşdirildi. Olarda importyň ornuny tutmak, iň täze tehnologiýalary we önümçilikde innowasion çözgütleri ulanmak we dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri döretmek bilen baglanyşykly tygşytly ylmy gözlegleriň önümçiligine ornaşdyrylýar.

Institut 8 ýyldan gowrak wagt bäri ýurduň ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklary: "Türkmenhimiýa", "Türkmengaz" we "Türkmennebit", "Türkmengeologiýa" döwlet korporasiýasy, kärhanalar bilen ykdysady we şertnama şertleri boýunça ylmy gözlegler geçirýär. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, oba hojalygynyň öndürijileriniň, şeýle hem ýurduň telekeçileriniň işlerini ilerletmegine hem mynasyp oşant goşýarlar.
Institutyň işgärleri mineral, gidro-mineral we uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemek üçin ylmy esaslary işläp düzmek, şeýle hem uniwersitetler we himiýa senagaty üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bilen meşgullanýar.

Belläp geçsek, mundan ozal türkmen himikleriniň polimer beton öndürmek üçin täze usuly patentländigini habar berdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň