Belarusyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk işjeň ýagdaýda ösdürilýär

11:5102.01.2015
0
1168

Aşgabat, 2-nji ýanwar. «Türkmenportal».

Belarusyň БЕЛТА habarlar agentligi Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Oleg Tabanýuhow bilen taýýarlanan söhbetdeşligi okyjylaryna ýetirdi. Ilçi bilen edilen söhbetdeşlikde Belarusyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň syýasatda, ykdysadyýetde, ylmy-tehniki ulgamda işjeň ýagdaýda ösdürilýändigi aýdylýar we iki tarap üçinem bähbitli gatnaşyklar barada gürrüň edilýär.

Oleg Tabanýuhow Garlyk dag-magdan kärhanasynyň bilelikdäki iň iri taslamalaryň biridigine ünsi çekdi. “Türkmenportalyň” okyjylary şol söhbetdeşlik bilen dolulygyna onuň rus dilindäki nusgasy arkaly tanşyp biler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň