Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

23:4826.09.2021
0
4807
Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milletiň Liderini şanly sene — ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň ýakynda geçirilen mejlisi bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanyna berk jan saglyk we alyp barýan köp taraply işlerinde täze, uly üstünlikleri hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Döwlet Baştutany gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin işewüre minnetdarlyk bildirip, Türkmenistany hem-de Türkiýäni taryhyň jümmüşine uzap gidýän dost-doganlygyň berk gatnaşyklarynyň, ruhy-medeni däpleriniň umumylygynyň baglanyşdyrýandygyny belledi. Şunda türk kompaniýalary bilen netijeli işewürligiň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutany we myhman dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň şu günki ýagdaýyny hem-de ony has-da ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň