Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşyjylary gutlady

06:3021.09.2021
0
3734
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşyjylary gutlady

Şu gün – 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan serge açylýar. Iki gün dowam etjek sergi mynasybýetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Gutlagda şeýle ýazylýar:

«Hormatly sergä gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar türkmen döwletiniň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şan-şöhratly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän bu serginiň uly üstünliklere beslenjekdigine berk ynanýaryn.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uludan toýlanylýan günlerinde giň gerim bilen guralýan bu sergi ösüşiň we özgerişiň aýdyň ýoluna düşen milli ykdysadyýetimizde we durmuş ulgamlarynda uly üstünlikleriň gazanylýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüler.

Eziz watandaşlar!

Beýik Garaşsyzlygyň şöhratly 30 ýylynyň dowamynda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolan ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny innowasiýa taýdan özgertmekde, senagatymyzy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda, halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmakda, ählumumy ykdysady giňişlikde ýurdumyzyň ornuny barha berkitmekde belent sepgitlere ýetildi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde giň gerim bilen gurlup, işe girizilýän, häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän kärhanalar, olarda öndürilýän ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply önümler bu gün halkara bazarlarda barha giň orun alýar. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň has-da pugtalanmagyna, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna oňyn täsirini ýetirýär.

Hormatly sergä gatnaşyjylar!

Eziz adamlar!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň parahatçylyga, döredijilige, ösüşe gönükdirilen içeri we daşary syýasatymyz, döwlet, halk, umumadamzat bähbitli beýik işlerimiz, üstünlikli durmuşa geçirýän halkara ähmiýetli taslamalarymyz, düýpli özgertmelerimiz beýik maksada — Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizi hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmäge, «Döwlet adam üçindir!» diýip yglan eden şygarymyzy iş ýüzünde üstünlikli amala aşyrmaga gönükdirilendir.

Biz ýurdumyzyň özgertmeleriň ýoly bilen ynamly ösüşini üpjün etmek ugrunda mundan beýläk-de möhüm işleri durmuşa geçireris. Berkarar döwletimizi dünýäniň kuwwatly döwletleriniň birine öwürmek baradaky syýasatymyzy doly derejede amala aşyrarys.

Hormatly adamlar!

Gadyrly ildeşler!

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan serginiň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Size berk jan saglyk, uzak ömür, mizemez türkmen döwletiniň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň