Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmaga taýynlanýar

16:4821.07.2021
0
4849
Türkmenistan ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmaga taýynlanýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu ýylyň güýzünde Moskwada geçiriljek ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmagyna garaşylýar.

«Tegelek stol» görnüşinde geçiriljek halkara forumda Hazarýaka ýurtlaryň ykdysadyýetini ösdürmek, howa, energiýa, döwletara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy we işewür gatnaşyklary ýola goýmak, şeýle-de döwrüň ýüze çykarýan derwaýys wakalaryna garşy bilelikde hereket etmek bilen bagly meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.

Forumyň çäginde syýahatçylyk, medeni-ynsanperwer we ýaşlar bilen bagly hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça çekişmeler hem meýilleşdirilýär.

Birinji Hazar ykdysady forumy Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen 2019-njy ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilipdi. Onuň dowamynda Hazarýaka döwletleriň arasynda strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça möhüm ylalaşyklar baglaşylypdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň