Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Bouygues Batiment International» bilen işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini belledi

11:2330.06.2021
0
7063
Türkmenistanyň Prezidenti «Bouygues Batiment International» bilen işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýanyň meşhur “Bouygues Batiment International” kompaniýasynyň prezidenti — Baş direktory Marten Buigi kabul etdi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyny doglan güni hem-de şu günki şanly waka, “Arkadag” myhmanhana toplumynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady we türkmen Liderine berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işinde täze üstünlikler arzuw etdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, dürli pudaklarda, şol sanda şähergurluşyk ulgamynda işleýän esasy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milletiň Lideri “Bouygues Batiment International” bilen işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini belledi. Bilelikdäki taslamalaryň birnäçesiniň üstünlikli amala aşyrylmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Myhman Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa kompaniýa bildirýän uly ynamy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyna we tutuş türkmen halkyna bagt, abadançylyk hem-de ähli ulgamlarda üstünlikler arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň