Soňky habarlar

Arhiw

Geldimyrat Haldurdyýew: «Türkmenistan neşekeşlige garşy göreşini dowam etdirýär»

10:3726.06.2021
1
7779
Geldimyrat Haldurdyýew: «Türkmenistan neşekeşlige garşy göreşini dowam etdirýär»

Içeri işler ministrliginiň Hukuk we halkara gatnaşyklar bölüminiň başlygy Geldimyrat Haldurdyýew Türkmenistanyň neşekeşlige garşy alyp barýan işleri, bu ugurda görülýän çäreler, şeýle hem milli, sebit we dünýä derejesinde halkara guramalary bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyk barada çykyş etdi. «Türkmenportal» bilen bolan söhbetdeşliginde ol şeýle gürrüň berdi:

- Türkmenistanyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugry milletiň saglygy, her bir raýatyň beden we ruhy taýdan gowulaşmagy barada alada etmekdir. Bu maksat bilen, saglygy goraýyş, bilim we habar beriş serişdeleriniň işi sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürmek we ýurduň ilatynyň neşe serişdeleriniň zyýanly täsirine garşy negatiw garaýşyny döretmek üçin güýçlenýär. Türkmenistan ýurduň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan degişli öňüni alyş çäreleri görmek, milli hukuk binýadyny gowulandyrmak, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we maddy-tehniki goldawy, şeýle hem maddy-tehniki goldawy ýokarlandyrmak arkaly bu aýylganç ýamanlyga garşy göreşmek ugrundaky tagallalaryny dowam etdirýär. Şeýlelik bilen, uly ýük-ýolagçy akymy bolan ähli serhet gümrük postlarynda, şeýle hem harytlary wagtlaýyn saklamak üçin gümrük ammarlarynda ulaglary we goş-golamlary barlamak, olary gözegçilikde saklamak üçin rentgen telewizion tehniki serişdeleri oturdyldy. Gümrük edaralaryna radiasiýa gözegçilik we tehniki enjamlar berilýär. Neşe serişdelerini we psihotrop maddalary öndürmek üçin ulanylýan Mac-2021 ösümlikleriniň bikanun ösdürilip ýetişdirilmegini kesgitlemek üçin giň gerimli iş alnyp barylýar.

Neşekeşlige garşy göreşde halkara we sebit hyzmatdaşlygyny işjeň ösdürmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistan BMG, Ýewropa Bileleşigi, ÝHHG we beýleki halkara guramalar bilen Merkezi Aziýa sebitinde durmuşa geçirilýän bilelikdäki taslamalara we maksatnamalara gatnaşmakdan başga-da, neşe serişdelerine garşy meselelere bagyşlanan iri köptaraplaýyn forumlaryň we ýygnaklaryň geçiriljek ýerine öwrüldi.

Türkmenistan bilen BMG-niň Neşelere garşy göreş we jenaýat gullugynyň arasynda kabul edilen şertnama laýyklykda, 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanda Ýakyn Gündogarda bikanun neşekeşlige we şuňa meňzeş meseleler boýunça kiçi komissiýanyň 55-nji mejlisini geçirmegi meýilleşdirildi.

Howpsuzlyk meseleleriniň gerimini giňişleýin göz öňünde tutýan bilelikdäki hereketleriň birek-birege ynam döretjekdigine we global maksatlara - parahatçylyk, durnuklylyk, durnukly ösüş ýörelgelerine laýyk geljekdigine ynanýaryn.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň