Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

23:2515.04.2021
0
4674
Aşgabatda parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

15-nji aprelde Aşgabatda Çandybil şaýolunyň ugrunda Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň açylyş dabarasy boldy.

Açylyş dabarasyndan soňra, täze Maslahatlar merkezinde döwlet Baştutanynyň gatnaşmagynda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatyň dabaraly mejlisi geçirildi.

Gurbanguly Berdimuhamedow maslahatda eden çykyşynda bitaraplyk syýasatynyň gurallarynyň peýdalanylmagynyň uly mümkinçiliklere eýedigine dünýäde barha oňyn baha berilýändiginiň möhümdigini belledi.

Türkmen Lideri çykyşynyň barşynda dawalaryň we meseleleriň öňüni almakda, olary aradan aýyrmakda öňüni alyş diplomatiýasynyň möhüm guraldygyna ünsi çekdi, şeýle hem energetiki, suw, azyk, maglumat we kiber howpsuzlygy üpjün etmegiň möhümligine ünsi çekdi. Şeýle hem koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde we onuň täsirlerini aradan aýyrmakda tagallalary birleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Maslahatyň çäklerinde halkara resminamalaryna gol çekildi. Gol çekilen resminamalaryň hatarynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň arasynda 2021 — 2023-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Halkara Energetika Agentliginiň arasynda energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissarynyň edarasynyň arasynda dil we medeniýet köpdürlüligi boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama; iýmit çygrynda mümkinçilikleri we hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça sebitleýin platformany ýerleşdirmek we işletmek arkaly Merkezi Aziýa we Kawkaz sebitlerinde eneleriň we çagalaryň iýmitlenmegini gowulandyrmaga ýardam etmek barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň