Soňky habarlar

Arhiw

Russiýada okamak üçin synaglaryň tertibi paýlaşyldy

17:1506.04.2021
0
30636
Russiýada okamak üçin synaglaryň tertibi paýlaşyldy

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz web sahypasynda kwota boýunça Russiýa Federasiýasyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärler üçin uzak aralykdan geçiriljek saýlama synaglarynyň tertibini çap etdi.

Tertip bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Ilçihana education-in-russia.com portalynda hasaba alnan ähli dalaşgärleriň giriş synaglary barada maglumatlary e-poçta arkaly aljakdygyny we ýörite platforma arkaly geçiriljek synaglar baradaky görkezmeler bilen tanyşmaga çagyryş bilen ýüzlendi.

Mundan ozal, Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynda kwota boýunça okamak üçin ýüz tutýanlar üçin synag synaglarynyň möhletiniň kesgitlenendigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň