Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Zahiriddin Muhammad Baburyň 538 ýyllygy bellenildi

23:4417.02.2021
0
10048
Türkmenistanda Zahiriddin Muhammad Baburyň 538 ýyllygy bellenildi

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda şahyr-filosof hem-de görnükli döwlet işgäri Zahiriddin Muhammad Baburyň doglan gününiň 538 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn duşuşyk geçirildi. Onuň döredijilik mirasy dünýä edebiýatynyň gaznasyna girdi.

Duşuşyga iki ýurduň diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlary hem-de talyplary, habar beriş serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar.

Onlaýn duşuşygyň dowamynda ýyl ýazgylary barada ýatlanyp geçildi. Olar Gündogaryň, şeýle hem Hindistanyň ençeme künjeklerinde gadymdan gözbaş alýan türki halklaryň we hindileriň medeni gatnaşyklaryna diňe taryhy nukdaýnazardan däl-de, eýsem, bu iki gadymy halkyň medeniýetleriniň özara täsiriniň üçünji müňýyllykda hem üstünlikli ösmeginiň dowam edýändigini bellemek gerek.

Wideoduşuşyk arkaly geçirilen brifingde Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Kuçkarow, Özbegistanyň DIM-niň dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetiniň rektory K.Karimow çykyş etdiler.

Duşuşyga gatnaşyjylar şahyr Zahiriddin Muhammad Babur barada aýtmak bilen, onuň mirasynyň diňe türki halklar üçin däl-de, eýsem, tutuş adamzat üçin hem uly ähmiýete eýedigini bellediler. Beýik türkmen şahyrlary we döwlet işgärleri Baýram hanyň we onuň ogly Abdyrahym hanyň onuň bilen gatnaşyklary Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky dostlugyň we doganlygyň nyşany bolup durýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň