Soňky habarlar

Arhiw

FIDE-niň ussady küşt barada iňlis dilinde kitap ýazdy

13:0008.01.2021
0
3368
FIDE-niň ussady küşt barada iňlis dilinde kitap ýazdy

Ýakynda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Bütindünýä küşt federasiýasynyň ussady, halkara derejeli emin Şöhrat Myratgulyýewiň «Gündogaryň ajaýyp oýny» atly täze kitaby iňlis dilinde çapdan çykdy.

«Ylym» ne­şir­ýa­ty ta­ra­pyn­dan ne­şir edi­len ki­tap­da türk­men hal­kynyň söý­gü­li oý­ny bo­lan küştüň ta­ry­hy ba­ra­da gy­zyk­ly we tä­sir­li maglu­mat­lar ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu ýerde ga­dy­my­ýet­de türk­men küşt­çü­le­ri­niň küşt sun­ga­ty­na go­şan go­şant­la­ry ba­ra­da, her bir dö­wür­de türk­men küşt­çü­le­ri­niň dün­ýäde ga­zanan üs­tün­lik­le­ri hakyn­da örän gi­ňiş­le­ýin be­ýan edil­ýär. Ki­tap bir­nä­çe tä­sir­li we ta­ry­hy su­rat­lar bi­len be­ze­lip­dir. Ga­dy­my küşt oý­ny ba­ra­da aý­dylýan aja­ýyp söz­ler hem täze neşirde öz beýanyny ta­pyp­dyr. Ki­tap­da türk­men küşt­çi­le­ri­niň 500-den gow­rak aja­ýyp saý­la­ma oýun­la­ry ýer­leş­di­ri­lip­dir. Esa­sy bel­läp geç­me­li zat, hormatly Prezidentimiziň «Türk­me­nis­tan – Be­ýik ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» at­ly ki­ta­byn­dan al­nan küşt oý­ny ba­ra­da­ky aja­ýyp ro­wa­ýat­lar uly ähmiýete eýedir. Ki­tap giň oky­jy­lar köp­çü­li­gi­ne ni­ýet­len­ýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň