Ýewropa Bileleşigi tölegleri has tizleşdirmek we arzanlatmak işlerini 2024-nji ýyla çenli dowam eder

15:3319.09.2020
0
680
Ýewropa Bileleşigi tölegleri has tizleşdirmek we arzanlatmak işlerini 2024-nji ýyla çenli dowam eder

Ýewropa Bileleşigi tölegleri has tizleşdirmek we arzanlatmak umydy bilen 2024-nji ýyla çenli kripto-aktiwleriň esasynda işi kanunlaşdyrmak isleýär. Mundan başga-da, Brýussel maliýe pudagynda maglumat alyş-çalşyny ýeňilleşdirmek isleýär. 

Ýewropa Bileleşigi ýakyn dört ýylda adaty aktiwler tarapyndan goldanýan kriptografik walýuta ýaly bloknot we kripto aktiwlerini ulanmak arkaly serhetaşa tölegleriň tizligini ýokarlandyrjak we arzanlatjak täze düzgünleri girizmekçi. Maglumata görä, Ýewropa Bileleşiginiň iki täze resminamasynda ara alnyp maslahatlaşylýar.

Ýewropa Komissiýasy sanly maliýe serişdeleriniň has köp ulanylmagyny öňe sürmek üçin strategiýasyny düzmeli. Indi ýewro sebitindäki hasaplaşyklaryň 78 göterimii nagt töleg görnüşinde amala aşyrylýar. Ýewropa Komissiýasy, umuman alanyňda, “gyssagly” töleglere çalt geçmek isleýär, sebäbi pandemiýa bilen baglanyşykly gulplamalar nagt däl tölegleriň artýan roluny görkezýär.

Resminamalarda gyssagly töleg ulgamlarynyň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli “täze kadaly” bolmalydygy aýdylýar. Adaty kart tölegleri ýaly köp maksatly, esasanam häzirki wagtda kart shemalarynda agdyklyk edýän fiziki we onlaýn satyn alyşlar üçin amatly. 

Ýewropa Komissiýasy sarp edijilere gyssagly tölegler üçin alynýan tölegleriň täsirine baha berer we kart tölegleri üçin töleglerden ýokary bolmazlygyny talap edip biler. Şeýle hem resminamalarda Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetiriji häkimiýetiň kriptopaktiwler bilen iş salyşmakda bar bolan düzgünleriniň nähili ulanylýandygyny anyklaýan kanun taslamasyny hödürlejekdigi we bar bolan boşluklary doldurmak üçin täze düzgünleriň dörediljekdigi aýdylýar. Mundan başga-da, Brýussel bäsdeşligi höweslendirmek we hyzmatlaryň gerimini giňeltmek üçin maliýe pudagynda maglumat alyş-çalşyny ýönekeýleşdirmek isleýär. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň