Arhiw

UNIDO taslamasy Salkyn Otag kompaniýasy bilen bilelikde iş ýygnagy geçirdi

15:5617.09.2020
0
7181
UNIDO taslamasy Salkyn Otag kompaniýasy bilen bilelikde iş ýygnagy geçirdi

Düýn, Ozon gatlagyny gorap saklamak boýunça halkara güni, Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat Ösüş Guramasynyň (UNIDO) wekilleri ýurdumyzdaky kondisioner we howa çalşygy ulgamlary boýunça öňdebaryjy kompaniýa bolan “Salkyn Otagyň” ýolbaşçylary we hünärmenleri bilen iş duşuşygyny geçirdi.

Bu ýyl, ozon gatlagyny goramak boýunça Wena konwensiýasynyň 35 ýyllygy: “Ozon gatlagyny goramagyň 35 ýyllygy” şygary bilen bellenilýär.

Duşuşyk, Monreal teswirnamasyna laýyklykda sowadyjy we kondisioner enjamlarynda ozony ýoklaýan maddalaryň tapgyrlaýyn çykarylmagy baradaky milli borçnamalary ýerine ýetirmekde mümkin çözgütleri we teklipleri bermek, şeýle hem Salkyn Otag bilen bilim we maglumat alyşmak üçin hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýurtda täze tehnologiýalary ösdürmekde maksat edinildi.

1987-nji ýylda Wena konwensiýasyna we Ozon gatlagyny ýoklaýan maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna gol çekileli bäri bäş sany düzediş kabul edildi: London (1990), Kopengagen (1992), Monreal (1997) we Pekin (1999) we şu ýylyň 31-nji awgustynda Monreal teswirnamasyna Kigali düzedişi. Türkmenistan olaryň bäşisine-de yzygiderli goşuldy.

Kigali düzedişi ozony ýok ediji potensialy nola ýakyn bolan, emma global ýylylyk potensialyna eýe bolan gidroflorokarbonlaryň (HFC) ulanylmagyny çäklendirmek üçin döredildi. Alymlaryň pikiriçe, bu resminamanyň durmuşa geçirilmegi, 2100-nji ýyla çenli global ýylylygyň 0,4  °С derejä çenli azaldyp biler.

Duşuşygyň barşynda UNEP OzonAction ofisi tarapyndan taýýarlanan ozon gatlagyny gorap saklamak meseleleri boýunça ylmy film görkezildi.

Gatnaşanlara maglumat akymlarynyň ösüşinde potensialyň derejesini ýokarlandyrmagyň häzirki zaman onlaýn usuly bolan "Aşraý" ýöriteleşdirilen onlaýn kurslar barada maglumat berildi. Tebigaty goramagyň onlarça ugurlary boýunça okuwlar mugt bolup hünär derejesini ýokarlandyrmak isleýän her kim üçin elýeterlidir.

Şeýle hem, gatnaşyjylar tehnologiýany ösdürmek üçin dogry strategiýany saýlanyňyzda daşky gurşaw meseleleriniň agyrlaşmagyny we täze ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytly ýörelgelerine bolan gyzyklanmany artdyrmak üçin sintetiki iş maddalaryndan gaça durmagy göz öňünde tutup, pes temperatura tehnologiýasynyň energiýa netijeliligini we daşky gurşaw howpsuzlygyny gözden geçirdiler. sowuk.

Çäräniň dowamynda enjamyň sowadyjy kesgitleýjisi (gaz analizatory) bilen işlemek boýunça amaly sapak geçirildi.

OÝM-leriň köpüsi global ýylylyga işjeň goşant goşýan gazlardyr. Hünärmenler OÝM zyňyndylarynyň azalmagynyň parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň ep-esli azalmagyna we netijede howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly işleriň öňüni alýandygyny bellediler.

Monreal teswirnamasy sowadyjylarda, kondisionerlerde we başga-da köp önümlerde ozonyň ýoklaýjy himiki maddalarynyň 99% -iniň tapgyrlaýyn çykmagyna sebäp boldy.

Türkmenistan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek bilen, ozon gatlagyny we planetanyň howasyny goramak ýaly halkara daşky gurşaw konwensiýalarynyň çäginde global daşky gurşaw meselelerini bilelikde we utgaşdyrylan çözmäge gönükdirilen özara gatnaşyklary giňeltmegi dowam etdirýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň