Soňky habarlar

Arhiw

Tokio Olimpiadasynyň haýsy günlerde geçiriljekdigi mälim edildi

17:4330.03.2020
0
7079
Tokio Olimpiadasynyň haýsy günlerde geçiriljekdigi mälim edildi

Bir ýyl soňa süýşürilen Tokio Olimpiadasynyň haýsy wagtda geçiriljekdigi mälim edildi. Halkara Olimpiýa komiteti XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň geljek ýylyň 23-nji iýuly – 8-nji awgusty aralygynda geçiriljekdigini habar berdi.

Tokio – 2020 Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda parahatçylyk ýagdaýynda wagty süýşürilen ilkinji, Olimpiada boldy. 124 ýyllyk taryhynda Olimpiadalar mundan öň Birinji we Ikinji Jahan uruşlary sebäpli geçirilmändi. 1916-njy ýylda Berlinde geçirilmeli edilen oýunlar 1-nji Jahan urşy sebäpli goý bolsun edildi. 1940-njy ýylda Tokioda geçirilmeli edilen Olimpiýa oýunlary 2-nji Jahan urşy sebäpli Finlýandiýanyň Helsinki şäherine berildi. Ýöne ony bu şäherde-de geçirmek başartmady. Soňra 1944-nji ýylda Londonda guralmaly tomusky Olimpiada hem 2-nji Jahan urşy sebäpli geçirilmedi.   

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň