Türkmenistanyň Prezidenti hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň düzümini tassyklady

23:5512.09.2019
0
1936
Türkmenistanyň Prezidenti hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň düzümini tassyklady

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň