Serdar Azmun: "Futbol bilen Türkmenistanda tanyşdym"

21:1322.06.2019
0
8921
Serdar Azmun: "Futbol bilen Türkmenistanda tanyşdym"

Russiýanyň "Zenidiniň" eýranly hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun "Matç TW" teleýaýlymyna beren intewrýusynda ilkinji gezek futbol oýnaýşy hakynda gürrüň berdi. Görlüp oturylsa, ol ilkinji gezek ýaşyl meýdana Eýranda-da, Russiýada-da däl-de...

Azmunlaryň maşgalasy Gülüstan welaýatyndaky Kümmet-Kowus şäherinde ýaşaýar. Bu sebit Türkmenistan bilen araçäkde ýerleşýär. Welaýatyň esasy ýaşaýjylary türkmenler.  

— Adamlar siziň Russiýadaky karýeraňyzdan habarly: "Rubin"  — "Rostow" — "Rubin" — "Zenit". Ýöne hiç kim siziň ilkinji gezek nirede futbol oýanandygňyzy bilenok.

— Ilkinji gezek dogduk şäherimde futbol oýnapdym, şol wagt 9 ýaşymdadym öýdýän. Ýok, ýok, ilkinji gezek Türkmenistanda oýnapdym. Iki-üç sagat çemesi ulagda ýöräp barypdyk. Dynç alyş döwrüdi. 8 ýaşymda futbol bilen tanyşdym. Oňa çenli woleýbol bilen meşgullanýardym. Futbol oýnaşymy gören kakam erbet oýmaýandygymy aýdanda, hasam höweslendim. Soňra "Ogab" mekdebinde türgenleşip başladym. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň