Soňky habarlar

Arhiw

Jaýyň interýerinde wizual şeker

0
23187
Jaýyň interýerinde wizual şeker

Dizaýnerleriň hünärmen dünýäsinde interýeriň bezeg elementlerine "şeker" diýilýändigini az adam bilýän bolsa gerek. Ýöne “şekeriň” dizaýn pudagynda, hususan-da, interýer dizaýnynda hem ulanylýandygyny az adam bilýär. Ýaşaýyş jaýy ýa-da jaý täzelenenden soň bir zadyň ýetmeýändigini duýmak bolýar. Bu ýagdaýda aksentleri ýerleşdirmäge we interýeriň şahsylylygyny nygtamaga “wizual şeker” kömek eder.

Islendik bezeg elementine “wizual şeker” diýilýär. “Gözelligi bölekler düzýär” diýmegi tötänden däldir, bezegdäki ownuk zatlar giňişligi üýtgedip, ony sazlaşykly we amatly edip biler ýa-da boşluk we sowuklyk duýgusyny döredip biler.

Otaga göz aýlanyňda, abatlaýyş işinde gözegçiliksiz galan gar ýaly ak potology gözüňi gamaşdyrar. Häzirki wagtda bir reňkli, içgysgynç potolok indi aktual däl, üstesine-de häzirki zaman gurluşyk materiallary potology bezemek boýunça özboluşly pikirleri amala aşyrmaga giň mümkinçilikler berýär.

Potology bezemegiň birnäçe usuly bar:

Düýpli bezeg – gurluşyk tapgyrynda meýilleşdirmegi talap edýär we şonuň üçin şäheriň daşyndaky jaýlarda has ýygy duş gelýär. Düýpli bezegine gümmezli potoloklar, köp gatly potoloklar, aýnaly potoloklar we ş.m. degişlidir.

Ýeňileşdirilen ýa-da kosmetiki bezeg. Bu derejä dartyp gurnalýan potoloklar, rulon diwar kagyzy bilen bezemek, dekoratiw suwag işleri degişlidir.

Ýeňil bezeg düýpli we gurluşlary gurnamak ýaly düýpli çäreleri talap etmeýär. Ýelmenip bezenen zatlar, asylan bezegler, applikasiýa, çeperçilik suratlar potologyň ak reňkini dürli edip biler.

Funksional bezeg giňişlik ýetmezçiligi bilen baglanyşyklydyr, mysal üçin, potolokda aýdym-saz kolonkalaryny ýerleşdirip bolar.

Eger siz interýeri ýeňil bezeg bilen üýtgetmegi karar eden bolsaňyz, penopolistiroldan öndürilen önümlere üns bermelisiňiz.

Penopolistirol (EPS) – polistirolyň bir görnüşidir, onuň aýratynlygy onuň ýokarlandyrylan dykyzlygy. Bu materialdan uzak ömürliligi bilen tapawutlanýan iň dürli çylşyrymlyly bezeg elementleri öndürilýär.

Türkmenistanda penopolistiroldan bezeg we gurluşyk materiallaryny öndürmekde öňdebaryjy kärhanalaryň biri – “Ak Hünji” Hojalyk jemgyýeti bolup durýar. Kompaniýanyň bu pudakda köp ýyllyk tejribesi bar we ol Türkmenistanyň gurluşyk materiallary ýurdumyzyň içerki bazarynda berk orny eýeledi. Kompaniýanyň önümleri diňe sertifisirlenen bolman, eýsem tygşytly, ygtybarly bolup, aýratyn bellemeli zat hem – onuň daşky gurşaw üçin howpsuz bolmagydyr.

“Ak Hünji” Hojalyk jemgyýeti dürli dykyzlykdaky penopolistiroldan köp sanly bezeg önümlerini, bloklaryny, plitalaryny we listlerini hödürleýär.

“Ak Hünji” Hojalyk jemgyýetiniň ygtyýarly menejmenti we her bir müşderä şahsy çemeleşmesi degişli çözgüdi saýlamaga we interýeri üýtgeşik we aňrybaş etmäge kömek eder.

 

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar