Soňky habarlar

Arhiw

Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady

18:2713.09.2023
0
58361

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bilimiň anyk derejesini tamamlamadyk, jemleýji döwlet synagyna gatnaşmadyk ýa-da jemleýji döwlet synagynda kanagatlanarsyz netijeleri görkezenlere bilim edarasynda okandygy hakynda berilýän kepilnamalaryň nusgalary tassyklanyldy. Degişli buýruk we resminamalaryň nusgalary Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi web-saýtynda çap edildi.

Türkmenistanyň bilim ministriniň buýrugy bilen 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 38-nji maddasyna ýedinji bölegine laýyklykda, tamamlanmadyk bilim üçin aşakda görkezilen edaralardan alynýan kepilnamalaryň nusgalary tassyklanyldy:

  • Umumybilim berýän edarasynda okandygy hakynda kepilnamalaryň nusgalary;
  • Hünär-tehniki okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy;
  • Orta hünär okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy;
  • Ýokary okuw mekdebinde okandygy hakynda kepilnamanyň nusgasy.

Ýeri gelende bellesek, «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda jemleýji döwlet synaglaryny geçip bilmedik ýa-da kanagatlanarsyz baha alan talyplar 1 ýyldan soň bu synaglary gaýtadan tabşyryp bilýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň