Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan futzal eminleriniň okuw-maslahatyna gatnaşýar

16:1313.09.2023
0
23109

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy 12-16-njy sentýabr aralygynda Türkmenistanyň futzal eminleriniň gatnaşmagynda paýtagtda FIFA-nyň okuw-maslahatyny geçirýär. Okuw-maslahatynyň açylyşynda çykyş eden TFF-niň başlygy Arslan Aýnazarow futzal duşuşyklarynda eminlik edýän eminlerimiziň bu ugurdaky bilimleriniň, fiziki taýýarlyklarynyň, umuman, futzal duşuşyklaryna gatnaşýan eminleriň derejeleriniň ýokary bolmalydygyny aýratyn belläp geçdi.

Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär.

Okuw-maslahaty FIFA-nyň gözükdirijisi malaýziýaly Badrul Hişam Bin Kalamyň gatnaşmagynda geçirilýär. Oňa bu ugurda AFK-nyň gözükdirijisi, ýerli hünärmen Wadim Baratow ýardam berýär.

Onuň dowamynda gatnaşyjylar Futzalyň düzgünlerine girizilen üýtgeşmeleri içgin seljermäge, bu ugurda kämilleşmäge giň mümkinçilik alarlar. Nazaryýet sapaklary bilen birlikde tejribe sapaklary hem geçirilip, onuň netijesinde gatnaşyjylar FIFA-nyň kadalaryna gabat gelýän ýörite synaglara gatnaşarlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň