Soňky habarlar

Arhiw

Tunisiň ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgalary kabul edildi

17:5404.07.2023
0
42216

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew Tunis Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi (oturýan ýeri Moskwa ş.) Tarek Ben Salemden ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berildi.

Ministriniň orunbasary ilçini jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlady hem-de onuň alyp barjak diplomatik işiniň türkmen-tunis gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem ösmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda diplomatlar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de mundan beýläk hem özara gyzyklanma bildirilýän gatnaşyklary ösdürmek babatda anyk ugurlar kesgitlenildi.

Taraplar Türkmenistan bilen Tunisiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn görnüşde hem, abraýly halkara düzümleriň çäklerinde hem uly mümkinçiliklere eýedigini nygtadylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň