Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

23:4703.06.2023
0
37867
Serdar Berdimuhamedow Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
Surat: tccb.gov.tr

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasy boldy. Bu dabara türk tarapynyň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany Türkiýe Respublikasyna ugramak üçin Aşgabadyň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bilen söhbetdeş boldy.

Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow howa menzilinden Türkiýe Respublikasyna tarap ugrady.

Birnäçe wagtdan Türkmenistanyň Prezidentiniň uçary Ankara şäheriniň «Esenboga» Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde Prezident Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy.

Türkmen döwletiniň Baştutany Rejep Taýyp Ärdogany Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli gutlady we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şeýle-de Prezident Serdar Berdimuhamedow doganlyk döwletiň Baştutanyna türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türk Lideriniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara gatnaşmagy iki dostlukly ýurduň netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de çuňlaşdyrmagy maksat edinýändiginiň aýdyň güwäsidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň