Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministrini 60 ýaş toýy bilen gutlady

21:5431.05.2023
0
19844

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbana şanly 60 ýaş toýy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

— Biz Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda ýola goýlan dostlukly gatnaşyklara uly üns berýäris. Ýakyn günlerde Aşgabat şäherinde geçirjek gepleşiklerimiziň netijeli boljakdygyna we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmäge täze itergi berjekdigine ynanýaryn — diýip, Türkmenistanyň Prezidenti gutlag hatynda belledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Premýer-ministr Wiktor Orbana tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we maşgala abadançylygyny, şeýle hem Wengriýanyň halkynyň öňe gitmegine we gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň