Soňky habarlar

Arhiw

Tbiliside Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosipedli ýörişi geçirildi

20:5531.05.2023
0
23423

2023-nji ýylyň 31-nji maýynda, Gruziýanyň Milli welosiped federasiýasynyň ýardam bermegi bilen Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy, Tbiliside Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosipedli ýörişini geçirdi.

Ýörişe Gruziýanyň Milli welosiped federasiýasynyň wekilleri, Gruziýanyň türgenleri we tälimçileri gatnaşdylar, diýip ilçihananyň metbugat gullugy habar berýär.

Ýöriş başlamazdan ozal, welosiped sürmegiň dünýäde barha meşhurlyk gazanýandygy bellenildi. Bütindünýä welosiped güni ähli ýurtlary we halklary birleşdirýän baýramçylykdyr, ol parahatçylyk we raýdaşlyk, saglyk we ruhy şadyýanlyk ýaly gaýtalanmajak gymmatlyklaryň ähmiýetini nygtaýar. Ol parahatçylygyň wekili hökmünde sporty ösdürmek we wagyz etmek, bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Şeýle hem, sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýe we saglyk hereketini ösdürmek Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň möhüm ugrydygy nygtaldy. Welosportyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär we köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçirilmegi diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem bütin dünýäde oňyn bolan däbe öwrüldi.

Welosiped sürmäge gatnaşyjylar bu sport çäresi biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, sporty we sagdyn durmuş ýörelgesini giňden ýaýbaňlandyrmakda ýene bir ädim bolup durýandygyny bellediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň