Soňky habarlar

Arhiw

Ženewada BSGG-niň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory bilen duşuşyk geçirildi

14:0022.05.2023
0
19074
Ženewada BSGG-niň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory bilen duşuşyk geçirildi
Surat: mfa.gov.tm

Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleriniň we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory doktor Hans Klýugeniň bilelikdäki duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň BSGG-niň Sebitleýin edarasy bilen hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem sebitiň ýurtlarynyň anyk ugurlar boýunça hyzmatdaşlygynyň wezipeleri, şol sanda, Merkezi Aziýa sebitinde «Ýeketäk saglyk» konsepsiýasyny ösdürmek we ilerletmek, saglygy goraýyş ulgamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin başlangyçlary babatda hem-de Merkezi Aziýada 2022 — 2025 ýyllar üçin saglygy we abadan ýaşaýyşy goldamagyň Ýol kartasy bilen bagly meseleler boýunça özara pikir alyşyldy.

Türkmen tarapynyň bellemegine laýyklykda, Ýol kartany netijeli amala aşyrmak üçin ähli derejelerde hyzmatdaşlygy alyp barmaklyk zerur bolup durýar. Mundan başga-da, öňde goýlan wezipeleri çözmek boýunça önjeýli strategiýalary we çäreleri işläp düzmek hem-de durmuşa geçirmek üçin bolsa, diňe bilelikdäki tagallalar amala aşyrylmalydyr.

Hans Klüge hem öz gezeginde sebitiň ýurtlaryna Merkezi Aziýada 2022 — 2025 ýyllar üçin saglygy we abadan ýaşaýyşy goldamagyň bilelikdäki Ýol kartasyny ýerine ýetirmekde goldaw berjekdigini beýan etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň