Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Malaýziýada türgenleşik geçirdi

16:1022.03.2023
0
26845

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy ýoldaşlyk duşuşygynyň öňüsyrasy türgenleşik işlerini geçirdi

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy topary Malaýziýanyň milli ýygyndysy bilen geçirmekçi bolýan halkara ýoldaşlyk duşuşygynyň öňüsyrasy türgenleşik işlerini geçirdi.

Bir sagat töweregi dowam eden türgenleşikde Mergen Orazowyň tälim berýän ýygyndy topar top bilen işlemege üns berdiler. Türgenleşigiň soňky pursatlary ikitaraplaýyn türgenleşik duşuşygynda jemlendi. Türgenleşik işlerine ýygyndy toparyň hataryna çagyrylan oýunçylaryň hemmesiniň gatnaşandygyny bellemek gerek.

Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen Malaýziýanyň ýygyndy toparynyň arasyndaky halkara ýoldaşlyk duşuşygynyň 23-nji martda Malaýziýanyň Johor şäheriniň merkezi stadionynda geçirilýändigini ýatladýarys. Ýoldaşlyk duşuşygy Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň