Soňky habarlar

Arhiw

Çoganly ýaşaýyş toplumynda medeni-dynç alyş seýilgähi gurlar

09:4820.03.2023
0
32437

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bag­ty­ýar­lyk et­ra­by­nyň Ço­gan­ly ýa­şa­ýyş top­lu­myn­da döw­re­bap me­de­ni-dynç alyş se­ýil­gä­hi­ni gur­mak üçin onuň tas­la­ma­sy­ny düz­mek hem-de se­ýil­gä­hi gur­mak bo­ýun­ça bäsleşik yg­lan ed­ýär. Bu bildiriş «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 2-nji maýyna çenli kabul edilýär.

  • Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 84-nji ja­ýy.
  • Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: (+993 12) 44-46-64, 44-46-77.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň