Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda çeperçilik sungatynyň ýaş wekilleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy

09:4714.09.2022
0
17951
Aşgabatda çeperçilik sungatynyň ýaş wekilleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Döwlet Şekillendiriş sungaty muzeýinde ýaş suratkeşleriň sergisi açydy. Sergide eserleri ýerleşdirilen ýaş döredijileriň arasynda Döwlet çeperçilik akademiýasynyň hem-de çeperçilik mekdebiniň talyplary we uçurymlary bar.

Sergide žiwopis, plastika we keramika işleri ýerleşdirilipdir.

Dürli göwrümdäki eserler türkmen döwletiniň Garaşsyzlygy bilen bagly dürli döwürleriň wakalaryna hem-de pursatlaryna beslenipdir ― diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri ýazýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň