Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň bilim edaralary sanitariýa düzgünleriniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirer

18:3301.09.2022
0
27893
Türkmenistanyň bilim edaralary sanitariýa düzgünleriniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirer

Şu gün Türkmenistanda täze okuw möwsümi başlandy. Ýurduň ähli mekdeplerinde, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde sapaklar öňki tertipde okadylyp başlady.

Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda geçirilen mejlisiniň çözgüdi esasynda täze okuw ýylynda okuwlar adaty tertipde alnyp barlar we bilim edaralarynda agyz-burun örtükleriniň ulanylyşy gözegçilikde saklanar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berildi.

Toparyň 21-nji awgustdaky mejlisiniň çözgüdine laýyklykda, mekdeplerde sanitariýa, arassaçylyk-gigiýena we öňüni alyş-zyýansyzlandyryş işleri has-da güýçlendiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň