Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet agzalaryna 1-nji sentýabrda ýokary we orta okuw mekdeplerine barmagy tabşyrdy

17:3927.08.2022
0
32433
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet agzalaryna 1-nji sentýabrda ýokary we orta okuw mekdeplerine barmagy tabşyrdy

26-njy awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hökümet agzalaryna ýüzlenip, sentýabr aýynyň dürli wakalara örän baý boljakdygyny belledi. 1-nji sentýabrda Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilýär.

Hususan-da, Serdar Berdimuhamedow wise-premýerlere ýüzlenip, şeýle diýdi: «Şol gün siziň ähliňiz meýilnama laýyklykda, orta we ýokary okuw mekdeplerine baryp, ýaşlary täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen gutlarsyňyz».

Şeýle hem, Prezident Serdar Berdimuhamedow 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçiriljekdigini ýatlatdy.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer N.Amannepesowa täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly ähli meýilleşdirilen çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek tabşyryldy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň