Soňky habarlar

Arhiw

«Malefia» kafesi tomsuň tamamlanmagy mynasybetli ähli tagamlarynyň bahasyny arzanladar

18:1724.08.2022
0
17643
 «Malefia» kafesi tomsuň tamamlanmagy mynasybetli ähli tagamlarynyň bahasyny arzanladar

«Malefia» kafesindäki aksiýa bilen tomsuň soňky günleri uzak wagt ýatda galar. Bu ýerde hödürlenýän ähli tagamlar üçin 20% arzanladyş hereket eder. Bagtly müşderiler 25-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli amatly bahalardan süýji tagamlar bilen özlerini, dostlaryny we ýakynlaryny begendirip bilerler.

Tomusyň soňky günlerini şadyýan we lezzetli geçirmek üçin özüňiz kafe baryp ýa-da tagamlary arzan bahadan öýüňize sargyt edip bilersiňiz. Kafeniň tagamnamasynda (menýusynda) dürli tagamly we bahaly naharlar hödürlenýär.

Iş günlerinde doýuryjy ertirlik naharlary, ýeňil tagamlar, burgerler, undan taýýarlanan naharlar puluňyzy tygşytlamaga we işde gowy naharlanmaga kömek eder. Gyzgyn naharlar we çorbalar günortanlykda lezzet bererler. Çişlikler, pissa ýa-da suşi köpçülikde ýa-da ýakynyňyz bilen geçirýän pursatlaryňyza aýratyn many berer.

Meşhur sowuk içgiler, kokteýller ýa-da şähdiňizi açjak dürli görnüşli kofeler esasy tagamlar bilen örän lezzetli sazlaşygy emele getirerler.

Habarlaşmak üçin:

  • Sargyt etmek üçin telefonlar: (+993 12) 10-72-03; (+993 12) 10-72-93;
  • Sosial ulgamdaky sahypasy.
  • Kafeniň salgysy: Görogly köçesi, 6-nji söwda öýi (öňki WDNH).
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň