Soňky habarlar

Arhiw

«Ak Ulag» telekeçilere Türkmenistan boýunça hem-de daşary ýurtlara demir ýol arkaly ýükleri daşamak hyzmatyny hödürleýär

15:5115.08.2022
0
3618
«Ak Ulag» telekeçilere Türkmenistan boýunça hem-de daşary ýurtlara demir ýol arkaly ýükleri daşamak hyzmatyny hödürleýär

«Ak Ulag» ulag-logistika kärhanasy ýükleriň ähli görnüşlerini demir ýol ulagy arkaly uzak aralyklara, Türkmenistanyň içine we onuň daşyna – GDA ýurtlaryna daşamak hyzmatyny ýerine ýetirýär.

Kärhananyň tejribeli hünärmenleri wagty we maddy çykdajylary tygşytlamak maksady bilen, ýol ugruny ähli mümkin bolan kynçylyklary göz öňünde tutup kesgitleýärler. Müşderilere amatly baha syýasaty we kesgitlenen möhletde eltip bermek hyzmaty hödürlenýär.

«Ak Ulagyň» tehniki mümkinçilikleri gabarasyz, howply we aýratyn şertleri talap edýän ýükleriň daşalmagyny talabalaýyk guramagy üpjün edýär.

«Ak Ulag» kärhanasynyň merkezi edarasynyň salgysy: Aşgabat, G.Kuliýew köç., 86-njy jaý, 2-nji gat. Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 12) 75 43 44, (+993 61) 81 49 96.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň