Soňky habarlar

Arhiw

«Buzly dag» koka-kola tagamly içgileri Türkmenistanyň ähli dükanlarynda alyjylaryna hödürleýär

10:1814.06.2022
0
5832
«Buzly dag» koka-kola tagamly içgileri Türkmenistanyň ähli dükanlarynda alyjylaryna hödürleýär

Mälim bolşy ýaly, koka-kola içgisi Ýer ýüzünde iň köp isleg bildirilýän alkogolsyz içgi hasap edilýär. Türkmenistanda hem bu tagam bilen gazly içgiler öndürilip, olaryň hatarynda «Täjir ýyldyzy» hususy kärhanasynyň öndürýän koka-kola içgileri-de täsin tagamy bilen tapawutlanýar. Kola gazly suw içgisi «Buzly dag» haryt nyşanly gazlandyrylan içgileriň hatarynda ýurduň ähli ýerlerindäki dükanlarda alyjylar köpçüligine hödürlenýär.

Döredileni bäri geçen 130 ýyldan gowrak taryhynda koka-kola içgileri barada birnäçe täsin faktlar toplanyldy:

  • 1928-nji ýylda Koka-kola ilkinji gezek Amsterdam şäherinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynyň hemaýatkäri boldy;
  • 1985-nji ýylda Koka-kola Älem giňişligine çykarylan ilkinji içgi hökmünde hasaba alyndy;
  • 1991-nji ýylda Koka-kola ilkinji bolup, gaýtadan işlenen materialdan taýýarlanan çüýşelerde alyjylar ýetirildi.

Şonuň bilen birlikde, häzirki Santa-Klausyň keşbi geçen asyryň 30-njy ýyllaryndaky Koka-kola reklamasyndan nusga alyndy. Içginiň reklamasy üçin illýustrator Heddon Sandblom buýra sakgally şadyýan gojany şekillendiripdir.

Soňlugy bilen bolsa bu keşp jadyly aýaz baba hökmünde kabul edilipdir.

«Täjir ýyldyzy» hususy kärhanasy arassa agyz suwundan başga-da, armyt, apelsin, ýertudana, üzüm, zirk ýaly dürli tagamly gazlandyrylan içgileri hem öndürýär. Uly bolmadyk 0,33 hem-de 0,5 litr göwrümdäki gazlandyrylan içgiler ýanyň bilen islendik ýere almak üçin, 1,5 litr göwrümdäki içgiler bolsa dürli oturlyşyklar üçin örän amatlydyr.

Habarlaşmak üçin:

  • Telefon belgileri: 57-61-29; +993 65 66-02-25;
  • Sosial ulgamdaky hasaby;
  • Elektron poçta salgysy: buzlydag.drinks@bk.ru
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň