Soňky habarlar

Arhiw

Iýun aýyndaky Grand Slam ýaryşlaryna Türkmenistandan 16 türgen gatnaşar

23:4201.06.2022
0
5843

Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkezi şu aýda Grusiýanyň Tbilisi we Mongoliýanyň Ulan-Bator şäherlerinde geçiriljek Grand Slam ýaryşlaryna türkmen dzýudoçylarynyň 16-synyň gatnaşjakdygyny habar berdi. Olaryň ikisi ätiýaçdaky türgenlerdir.

Şeýle hem Türkmenistanyň wekilçilikli toparynda iki tälimçi, bir lukman we bir emin bar.

Türgenlerden Aksoltan Hojageldiýewa, Saýara Rozyýewa, Gözel Nowruzowa, Zülhumar Umidowa dagylar Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna, Hakberdi Jumaýew bilen Aýbek Omirow Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyna wekilçilik edýär. Şeýle hem milli ýygyndymyzda Köýtendag etrabynyň 3-nji sport mekdebiniň dzýudo boýunça tälimçi-mugallymy Raýhon Şawkadowa, Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkeziniň türgenleri Leýla Umidowa bilen Serdar Rahimow, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby Hekim Agamämmedow, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebiniň talyby Isa Gaýdarow, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby Ylham Kemalow, «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçysy Mämmedaly Açyldyýew, Kerki etrabynyň 22-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy Daýanç Omirow dagylar hem wekilçilik edýär. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysy Toýly Myradow bilen Farap etrabynyň 5-nji ýöreteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçysy Maýa Nuritdinowa bolsa ätiýaçdaky türgenlerdir.

Tälimçiler düzüminde Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkeziniň baş tälimçisi Gahryman Amandurdyýew bilen Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçisi Çemengül Geldibaýewa bar. Toparyň lukmany Orazgeldi Annaýew bolar. Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkeziniň baş emini Röwşen Amandurdyýew ýaryşlara eminlik etmäge gatnaşar.

Habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň ýygyndy topary 3 ― 5-nji iýun aralygynda Tbilisi (Gruziýa), 24 ― 26-njy iýun aralygynda Ulan-Bator (Mongoliýa) şäherlerinde geçiriljek Grand Slam ýaryşlaryna gatnaşar. Şeýle hem türkmenistanly dzýudoçylar 6 ― 20-nji iýun we 27-nji iýun ― 10-njy iýul aralygynda halkara ýoldaşlyk ýaryşlaryna gatnaşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň