Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda dünýä belli «LC Waikiki» haryt nyşanly egin-eşik dükany işe başlady

13:5510.05.2022
1
69560

Dünýä belli bolan «LC Waikiki» haryt nyşanly fransuz-türk egin-eşik kompaniýasynyň Türkmenistandaky ilkinji resmi wekiliniň Aşgabatdaky «Berkarar» söwda we medeni-dynç alyş merkezinde täze dükany işe başlar. Egin-eşik dükanynyň açylyş dabarasy şu ýylyň 13-nji maýynda geçiriler.

Ýokary hilli egin-eşik dükany «Berkarar» söwda we medeni-dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär.

«LC Waikiki» indi öz müşderilerini döwrebap biçüwdäki egin-eşikler bilen üpjün eder. Indi müşderiler onlaýn dükanlardan göwün islän egin-eşiklerini sargyt edip, birnäçe hepde garaşmaly bolmazlar. Çünki «LC Waikiki» dükany alyjylara dürli görnüşdäki lybaslary amatly bahadan hödürleýär.

Täze dükan amatly ýerde ýerleşip, onda zenanlar, erkekler, şeýle-de çagalar üçin egin-eşikleriň giň toplumyny hödürlenýär.

«Berkarar» söwda we medeni-dynç alyş merkezindäki «LC Waikiki» dükanynyň beýleki egin-eşik dükanlaryndan tapawutly tarapy, bu ýerdäki harytlaryň bahasy Türkiýeden onlaýn dükanlar arkaly getirilýän egin-eşikleriň bahasy bilen birmeňzeş bolmagydyr.

Indi Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary dünýä belli «LC Waikikiniň» ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa egin-eşiklerini amatly bahalardan satyn alyp bilerler.

«LC Waikiki» haryt nyşanly dünýä belli egin-eşik kompaniýasynyň dünýäniň 47 ýurdunda 1047 dükany hereket edýär. Bu bolsa «LC Waikikiniň» dünýä meşhurdygyny has-da äşgär edýär.

«LC Waikiki» — Her bir adam gowy geýinmäge mynasypdyr» diýen jümle bilen öz müşderilerini hemişe döwrebap egin-eşikler bilen begendirip durýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
AZIA_22 ( 12.05.2022 )

Можно на ваш инстаграм ?

7