Arhiw

Belarusyň Prezidenti türkmen Lideri bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirmäge taýýar

22:3822.03.2022
0
6049
Belarusyň Prezidenti türkmen Lideri bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirmäge taýýar

Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlady. Belarus Liderinden gelen hatda şeýle diýilýär:

«Belarus halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi­ňiz bilen gutlaýaryn.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugta binýadynyň Minskä we Aşgabada özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de gi­ňeltmegiň ýolunda üstünlikli öňe gitmäge mümkinçilik berjekdigine ynanýaryn.

Belarus Türkmenistan bilen syýasy gatnaşyklary işjeň­leşdirmäge, halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer gatnaşyklary gi­ňeltmäge gyzyklanmalaryny tassyklaýar.

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç, Size berk jan saglyk, abadançylyk, mähriban ýurdu­ňyzyň ösüşiniň bähbidine täze üstünlikleri, türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, agzybirlik we rowaçlyk arzuw edýärin!».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň