Soňky habarlar

Arhiw

“Zemmhome” dükany müşderilere aýratynlykda çemeleşmek ýörelgesine eýerýär

11:1322.01.2022
0
7648
“Zemmhome” dükany müşderilere aýratynlykda çemeleşmek ýörelgesine eýerýär

Öýleriň bezegi üçin niýetlenen döwrebap hem-de häzirki zaman harytlaryň “Zemmhome” dükanynyň esasy ýörelgesi müşderilere edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyrmakdan ybarat.

Dükanyň tejribeli satyjy-maslahatçylary siziň öýüňiziň özboluşlylygyna düşünmäge ýardam edip, zerur maslahatlary bererler, şeýle-de harytlar we öndürijiler barada jikme-jik maglumatlary ýetirerler.

Müşderiniň satyn alan mebel we beýleki ýüklerini daşamak kynçylygyny nazarda tutup, “Zemmhome” dükanynda günüň dowamynda Aşgabadyň we Änewiň çägine mugt eltip berme hyzmaty göz öňüne tutulandyr. Şeýle-de mebel satyn alnanda “Zemmhome” dükanynyň ussalary ony müşderiniň islegine görä ýokary hilli hem-de tölegsiz gurnap berýärler.

Dükandan ilkinji gezek söwda edeniňizde sowgat berilýändigini hem ýatladýarys.

“Zemmhome” alyjylary Änew şäheriniň Ahal köçesiniň 27/1 salgysyndaky dükanyna hem-de zemmhome.com web saýtyndan harytlaryň köpdürli görnüşleri bilen tanyşmaga çagyrýar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň