Soňky habarlar

Arhiw

Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky medeniýet merkezi makala ýazmak bäsleşigini yglan etdi

17:1723.12.2021
0
7353
Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky medeniýet merkezi makala ýazmak bäsleşigini yglan etdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Aşgabatdaky medeniýet merkezi eýran-türkmen dostlukly gatnaşyklaryny, iki ýurduň arasyndaky medeni-ynsanperwer, edebi hyzmatdaşlyklary mundan beýläk-de mynasyp dowam etdirmek maksady bilen makala ýazmak bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşik iki döwletiň medeni gatnaşyklarynyň ugurlaryny, geçmişden şu güne çenli ösdürilip gelýän özara dostlugy ýaýbaňlandyrmagy, aýratyn-da Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň ruhy gymmatlyklarynyň arabaglanyşygyny giňden açmagy nazarda tutýar.

Makala bäsleşigi Eýrany öwreniş hem-de eýran-türkmen medeniýetiniň umumylyklary, Eýranyň edebiýat jemgyýeti, taryhy şahsyýetleri, eýran kinosy hem-de bu halkyň däp-dessurlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, ýokary okuw mekdepleri, türkmen hem eýran ruhy gatnaşyklary, şol sanda özara baglanyşykly golýazmalar, eýran binagärligi, şeýle-de sport mowzuklary boýunça geçirilýär. Oňa 15 — 45 ýaş aralygyndaky islendik adamyň gatnaşmaga hukugy bardyr.

Eýran mowzugynda makala ýazmak boýunça döredijilik bäsleşiginiň şertlerine laýyklykda, oňa iberilýän makala azyndan A4 ölçeginde 5 sahypadan ybarat bolmalydyr. Makalalar türkmen, rus, iňlis we pars dillerinde kabul edilip, pars dilinde ýazylan makalalara aýratyn ähmiýet berler. Makalalar 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwaryna çenli medeniýet merkeziniň iranculturalconsulate@gmail.com elektron salgysy arkaly ýa-da diske ýazylan görnüşde Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 100-nji jaýynda ýerleşýän ilçihananyň Medeniýet merkezinde kabul edilýär.

Bäsleşikde makalalary has tapawutlanan gatnaşyjylar Hormat hatlary hem-de baýraklar bilen sylaglanar. Bäsleşigiň arzyly 1-nji orny üçin 1500 manat, 2-nji orna 1200 manat, şeýle-de üçünji orun üçin 1000 manat pul baýragy berler. Has giňişleýin maglumat almak üçin +993 61989683 hem-de +993 61010938 telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Baýrakly orunlara eýe bolan gatnaşyjylar 2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda “Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýyllygyna” bagyşlanyp geçiriljek medeni maslahat dabarasynda sylaglanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň