Daşoguz welaýatynda täze awtoterminalyň gurluşygy alnyp barylýar

14:4423.11.2021
0
9879
Daşoguz welaýatynda täze awtoterminalyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda döwrebap täze ýolagçy awtoulag terminalyny gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Bu ýerde tehniki maksatly dürli jaýlar, şon sanda transformator, awtobuslar üçin awtoýuwalga, suw howdany we beýlekili gurulýar. Täze binanyň baş binasynyň binýady demir desgalary oturtmak üçin taýýarlanypdyr. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär.

Taslama laýyklykda, awtoterminal üç gektar meýdany tutar. Ol merkezi şäher bazarynyň golaýynda gurulýar we ýoluň beýleki tarapynda ýerleşýän häzirki zaman işewürlik merkeziniň ak mermerli binalary bilen bir bitewi binagärlik ansamblyny emele getirer. Iki gatly binada garaşma otagy, ýolagçy ulagynyň ähli görnüşleri üçin bilet kassalary, maglumat hyzmaty we ammar otaglary ýerleşer. Sekizburçly ýyldyz görnüşinde gurlan awtoterminalyň awtobuslara we ýapyk taksi duralgalaryna amatly çykyşy bolar.Bu desga ýanaşyk meýdançalaryň ählisinde agaç oturdylar we abadanlaşdyrylar. Bu ýerden rahat awtobuslar bilen sebitiň we ýurduň dürli künjeklerine ýolagçy gatnatmagy amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň ähli sebitinde bolşy ýaly, uly döwlet maýa goýumlary saýasynda Daşoguz welaýatynda ýol-ulag infrastrukturasy yzygiderli kämilleşýär. Ulag infrastrukturasyny häzirki zaman ülňülerine laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde, häzirki wagtda sebitde ýükleriň we ýolagçylaryň çalt we amatly daşalmagyny üpjün edýän awtoulag ýollarynyň ulgamy, döwrebap howa we demir ýol menzili bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň