Soňky habarlar

Arhiw

Ýakynda türkmen kinorežissýorlarynyň täze filmleri tomaşaçylara hödürlener

11:4610.10.2021
0
9351

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi ýakynda täze filmleriň ikisini tomaşaçylara hödürlär. Olaryň birinjisi «Çapar», ikinjisi «Owaz» diýlip atlandyrylýar.

Wepa Işangulyýewiň režissýorlyk eden «Çapar» atly täze filmi türkmen topragynda XVIII asyrda bolup geçen wakalardan gürrüň berýär. Filmiň baş gahrymany ykbalyň emri boilen şol döwrüň türkmen hökümdarlarynyň biri bilen tanyşýar. Oňa möhüm bir habary uzak illere ýetirmek ynanylýar... Filmiň döredijilik topary onuň ulular üçin hem, çagalar üçin gyzykly boljakdygyna ynam bildirýärler.

Ýeri gelende aýtsak, Wepa Işangulyýew ozal hem dürli ýyllarda tomaşaçylara ýetirilen «Nejep oglan», «Gül açan miras» ýaly täsirli filmleriň režissýorydyr.

Ýakynda hödürlenjek ikinji bir filme bolsa Läle Esenowa režissýorlyk edýär. «Owaz» diýlip atlandyrylýan bu filmde Owaz atly perzentlige alnan bir gyzyň täze maşgalasyndaky durmuşy barada gürrüň berilýär. Filmdäki gülküli wakalar onuň bezegine öwrülipdir.

Şeýle hem birleşigiň režissýorlary ýylyň ahyryna çeni ýene birnäçe filmiň surata düşüriliş işlerini tamamlamagy meýilleşdirýärler. Olaryň arasynda Batyr Batyrowyň «Hajygolak», Annadurdyý Täşliýewiň «Söýgii mukamy», Isgender Annamuhammedowyň «Ýoly ýörän ýeňer» ýaly filmleri bar. Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde bolsa tomaşaçylara Arslan Eýeberdiýewiň «Syrly sowgat» atly filmi hödürlener.

Häzirki wagtda birleşikde täze filmleriň 20-ä golaýy surata düşürilýär. Olaryň arasynda çeper, dokumental filmler we multfilmler bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň