Soňky habarlar

Arhiw

"Dayhanbank" DTB talyplary ýörite karzdan peýdalanmaga çagyrýar

10:0426.05.2021
0
27439

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär:

«Talyp karzy» ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara diňe degişli okuwyň bahasyny tölemek üçin nagt däl görnüşinde berilýär.

Karzyň möçberi: 42 000 manada çenli;

Göterim derejesi: ýyllyk 8 göterim;

Möhleti: 3 ýyl;

Karzyň üpjünçiligi hökmünde 10 000 manada çenli iki sany raýatyň zamunlygy, 10 000 manatdan ýokary möçbere bolsa girew goýmaklyk talap edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

Aşgabat şäheri: 38-03-79; 38-02-86; 24-44-55; 24-52-85;

Ahal welaýat şahamçasy: (8 00 137) 3-34-39;

Balkan welaýat şahamçasy: (8 00 246) 5-21-51;

Daşoguz welaýat şahamçasy: (8 00 322) 9-35-07;

Lebap welaýat şahamçasy: (8 00 422) 9-13-48;

Mary welaýat şahamçasy: (8 00 522) 6-76-40.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň