Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti beýleki döwlet ýolbaşçylary bilen Aşgabada täze gelen awtobusa münüp gördi

23:5516.04.2021
0
6183
Türkmenistanyň Prezidenti beýleki döwlet ýolbaşçylary bilen Aşgabada täze gelen awtobusa münüp gördi

Ministrler Kabinetiniň anna günündäki mejlisi tamamlanandan soň, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň şanly senesi mynasybetli täze ýolagçy awtobuslaryň gelip gowşandygyny belläp, şolaryň birine wise-premýerler bilen bilelikde mündi.

Täze awtobus ýokary derejeli ilkinji ýolagçylaryny alyp, paýtagtymyzyň “Oguzkent” myhmanhanasyna tarap ýola düşdi. Ýol ugrunda döwlet Baştutany şäheriň abadanlaşdyryş işleriniň geçirilişini synlady hem-de meýilleşdirilýän köpçülikleýin arassaçylyk işleriniň alnyp barylmagynyň ähmiýetini belledi.

Biraz wagtdan täze ýolagçy awtobusy paýtagtymyzyň “Oguzkent” myhmanhanasynyň binasynyň ýanyndaky duralga gelip saklandy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de beýleki ýolbaşçylar awtobusdan düşüp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisiniň geçirilýän ýerine ugradylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň