Soňky habarlar

Arhiw

Gozgalmaýan emläk gullugynyň resmi saýty döredildi

21:0913.04.2021
3
25821
Gozgalmaýan emläk gullugynyň resmi saýty döredildi

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, Türkmenistanyň adalat edaralarynda berilýän hukuk kömekleriniň hilini ýokarlandyrmak babatynda berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen,Türkmenistanyň adalat edaralary tarapyndan birnäçe işleriň durmuşa geçirilýändigi barada Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi internet web-saýtynda habar berilýär.

Şunuň bilen baglylyk-da, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi internet web-saýtynyň açylmagy hem-de onda Gulluk tarapyndan berilýän birnäçe hukuk hyzmatlaryny almak üçin internediň üsti bilen online görnüşde sargytlary etmek mümkinçiligiň döredilmegi bellenilmäge mynasyp täzelikdir.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi internet web-saýtynda döredilen bu sanly mümkinçilikden peýdalanmak arkaly şahslar özleriniň gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryny döwlet sanawynda döwlet tarapyndan bellige aldyrmaklyk üçin Gullugyň Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda ýerleşýän ýerli edaralaryna online görnüşde nobata durup bilerler. Şeýle-de gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň döwlet sanawyndan bellige alyş işleri bilen bagly maglumatlary göçürme hem-de kepilnama görnüşde almak üçin online sargytlary edip bilerler.

Mundan başgda, Gulluk tarapyndan Gulluk bilen Gullugyň ýerli edaralary hem-de beýleki döwlet dolandyryş edaralarynyň arasynda maglumat-telekommunikasiýa tor aragatnaşygy emele getirildi. Türkmenistanyň döwlet dolandyryş edaralary bilen Gullugyň arasynda sanly tor aragatnaşygynyň döredilmegi bilen, gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we hukuklaryň borçlanmalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin zerur bolan maglumatlary beýleki döwlet dolandyryş edaralaryndan elektron görnüşde sorap almak işi üstünlikli ýola goýuldy.

Şeýle-de, durmuşa geçirilýän bu işleriň çäginde, Gullugyň Aşgabat şäher müdirligine we onuň ýerli edaralaryna gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryny döwlet tarapyndan bellige aldyrmak üçin gelýän şahslaryň ýokary rahatlygyny üpjün etmek maksady bilen, elektron petekli intellektual turniket nobat ulgamy ulanyşa girizildi.

Bu sanly mümkinçilikleriň döredilmegi ilki bilen Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň ýerli edaralaryna hukuk kömegini almak üçin gelýän şahslara berilýän hukuk hyzmatlarynyň ýokary hilini üpjün etmeklige ýardam eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Nury08061987 ( 14.04.2021 )

Gowy edipdirler, esasanam sprawka almak ansat bolupdyr

0
Nury08061987 ( 14.04.2021 )

Respekt!

0
SerjoSpered ( 07.05.2021 )

Отличное новости! Молодцы! Толка еще нужно развивать этот способ предоставлении правовых услуг! А так молодцы!

0